۱۳۸۲ بهمن ۱۴, سه‌شنبه

اي خدا اين وصل را هجران مكن

سر خوشان عشق را نالان مكنباغ جان را تازه و سر سبز دار

قصد اين مستان و اين بستان مكنچون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

خلق را مسكين و سرگردان مكنبر درختي كاشيان مرغ تو ست

شاخ مشكن مرغ را پران مكنجمع و شمع خويش را بر هم مزن

دشمنان را كور كن شادان مكنگرچه دزدان خصم روز روشنند

آنچه مي خواهد دل ايشان مكنكعبه اقبال اين حلقه است و بس

كعبه ي اميد را ويران مكناين طناب خيمه را بر هم مزن

خيمه ي تست اخر اي سلطان مكننيست در عالم ز هجران تلخ تر

هر چه خواهي كن وليكن آن مكنديوان شمس ـ مولويهدي