۱۳۸۲ اسفند ۲۳, شنبه

آموخته ام ..... داشتن كودكي كه در آغوش شما به خواب رفته زيباترين حسي است كه در دنيا وجود دارد .آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسيار مهم تر از درست بودن است .آمو خته ام ...... كه هرگز نبايد به هديه اي از طرف كودكي ( نه ) گفت .آموخته ام .... كه هميشه براي كسي كه به هيچ عنوان قادر به كمك كردنش نيستم دعا كنم .آموخته ام ..... كه گاهي تمام چيزهايي كه يك نفر مي خواهد فقط دستي است براي گرفتن دست او ، وقلبي است براي فهميدن وي .آموخته ام ...... كه زندگي مثل يك دستمال لوله اي است هر چه به انتهايش نزديكتر مي شويم سريعتر حركت مي كند .آموخته ام ..... كه پول شخصيت نمي خرد.آموخته ام ...... كه تنها اتفاقات كوچك روزانه است كه زندگي را تماشايي مي كند .آموخته ام ..... كه خداوند همه چيز را در يك روز نيافريد .پس چه چيز باعث شد كه من بيانديشم مي توانم همه چيز را در يك روز به دست بيا ورم .آموخته ام ...... كه چشم پوشي از حقايق آنها را تغيير نمي دهد.آموخته ام .... كه اين عشق است كه زخمها را شفا مي دهد نه زمان.آموخته ام ..... كه وقتي با كسي روبرو مي شويم انتظار لبخندي از سوي ما را دارد .آموخته ام ...... كه هيچ كس در نظر ما كامل نيست ... تا زماني كه عاشق بشويم .آ موخته ام ..... كه زندگي دشوار است اما من از او سخت ترم .آموخته ام ....... كه آرزويم اين است قبل از مرگ مادرم يكبار به او بيشتر بگوييم دوستش دارم .آموخته ام ..... كه نمي توانم احساسم را انتخاب كنم اما مي توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب كنم .آموخته ام ..... كه همه مي خواهند روي قله كوه زندگي كنند ، اما تمام شادي ها و پيشرفتها وقتي رخ مي دهد كه در حال بالا رفتن از كوه هستيد .آموخته ام ..... كه كوتاهترين زماني كه من مجبور به كار هستم ، بيشترين كارها و وظايف را بايد انجام دهم .

~.~.~.~.~عشق چيست ؟شخصي به همسرش مي گوييد : من عاشق تو هستم و بدون تو نمي توانم زندگي كنم .

اما اين عشق نيست ، گرسنگي است . شما نمي توانيد در آن واحد هم كسي را دوست بداريد وهم بي تابانه نيازمندش باشيد .عاشق واقعي كسي است كه معشوق خود را آزاد مي گذارد تا خودش باشد .در عشق اجباري نيست .عشق يعني امكان انتخاب به معشوق دادن .براي آنكه كسي يا چيزي را به دست بياوري رهايش كن.عيد بر همه مبارك

صالح