۱۳۸۲ اسفند ۲۰, چهارشنبه

نتيجه خيره شدن هابل برای چهار ماه متمادی به يک تکه کوچک از آسمان .عکس تازه حاوی کهکشان هايی به فاصله 13 ميليارد سال نوری از زمين است و شکل جهان را زمانی که تنها 400 ميليون ساله بود آشکار می کند.

به گفته ستاره شناسان جهان در آن دوره، که تنها کمتر از يک ميليارد سال از انفجار بزرگ می گذشت، بسيار متفاوت از جهان امروز بود و اين عکس اطلاعات زيادی درباره سال های شکل گيری کيهان فراهم می کند.اجرامی که در اين عکس ديده می شود کمرنگ تر همه چيزهايی است که تاکنون ديده شده است.عکسزهرا