۱۳۸۳ خرداد ۲۴, یکشنبه

و هيچكس نمي پرسد ...

زندگي انسان ِ فاني بر كره ي خاك چيست؟

بيشتر ِ مردم

چون گرداب

به گرد خود مي چرخندمي خورند و مي آشامند

و پريشان مي گويند

مايه اي به چنگ مي آورند

و به راهي هدر مي دهندبه اوج مي روند

و به خاك مي افتندكورانه مي كوشند

و چيزي نمي يابندو آنگاه مي ميرند و محو مي شوندو هيچكس نمي پرسد

كه آنان چه شدند و كجا رفتندچنانكه هيچكس نمي پرسد

هزاران هزار موج كه در پهنه ي اقيانوس ِ روشن از مهتاب

هر دم خيز مي گيرند و كف بر لب مي آورند

و لحظه اي مي پايند و از ميان مي روند

چه مي شوند؟اما گروه ديگري از ما آدميان هستند

كه عطشي سوزان و سيري ناپذير در جانشان بر افروخته

نه عمر با عاميان گذارند

و نه بي هدف به هر سوي بگردند

و نه چون توده اي از غبار

در گردبادي بي مقصود سرگردان باشندآري، دسته اي از ما آدميان مي كوشيم

تا پيش از مرگ

كاري كنيم و يكسر بي ثمر نرويمبلكه از اين سيل خروشان ِ پر شتاب

كه به مرداب ِ فراموشي مي ريزد

چيزي برباييمنه آنكه تنها

شكم ِ گورهاي بلعنده را پر كنيم

...Mathew Arnold, SourceMohammad