۱۳۸۳ بهمن ۲۵, یکشنبه

درختان می خواستند برای خود پادشاه انتخاب کنند, به درخت زیتون گفتند بیا و پادشاه ما بشو, زیتون نپذیرفت گفت به همین محصولی که دارم دلخوشم! به درخت انجیر گفتند او هم نپذیرفت. گفت از میوه شیرینم انسانها و مرغان هوا استفاده می کنند, به همین خرسندم. تاک هم نپذیرفت...سرانجام به سراغ خار رفتند . خار بی درنگ پذیرفت و گفت حالا دیگر همگی به زیر سایه من بیایید, و گرنه آن چنان آتشی خواهم افروخت, که همه سروهای آزاد لبنان را بسوزاند

Source
I strongly recomment you to read Dr. Mohajerani's weblog.
mohammad