۱۳۸۳ اسفند ۵, چهارشنبه

آقاي بوش دوباره درمورد ايران صحبت کرد. وقتي مي بينم آفاي بوش به عنوان کسي که هيچوقت سرنوشت مردم (حتا مردم خودش) براش مهم نيس؛ بحاي گفتن کلمه ي دولت ايران از کلمه ي اين رژيم استفاده ميکنه به عنوان ايراني (و نه لزوما موافق يا مخالف با منش دولت کشورم) اين تحقير رو تحقير همه ي ايراني ها ميدونم.

- اثر مستقيم اين تحقيرها ميدونين چيه؟ اينکه تو فردودگاه هاي خاک آمريکا از صفي که همه مثل آدم توش وايسادن شما رو ميکشن بيرون. شما آدم ايراني رو نه نماينده ي دولت ايران رو. بعد بهت دستور ميدن که کفشاتو جلوي بقيه دربياري. کمربندتو بيرون بکشي. ساعتت رو وا کني و ... .

mohammad