۱۳۸۳ بهمن ۱۳, سه‌شنبه
بشر از نعمت عقل و قدرت آفرينش بهره مند شده است تا بتواند آنچه را به او ارزاني شده فزوني دهد اما او تا كنون نه يك آفريننده كه يك نابودگر بوده است جنگلها در حال ناپديد شدنند رودخانه ها خشك مي شوند حيات وحش نيست و نابود مي گردد اقليم از ميان رفته است و زمين هر روز بينواتر و پلشت تر مي گردد

CHEKHOV Anton
--------
S