۱۳۸۴ آبان ۱۳, جمعه

بيانيه ي واقعيت

چند روز پيش پشت درب اتاق يه بيانيه ديدم در مورد "واقعيت". اين جديدترين بيانيه ي براي تعربف کردن واقعيته. پاي اين بيانيه رو خيلي ار بزرگان فيزيک دنيا امضا کردن. بسيار مهمه اين بيانيه. چون تنها چيزهايي که بشر بسيار متفکر از واقعيت ميدونه و بهش مطمئنه همينهاست. نه بيشتر.


The Realist Manifesto
-----------------------
1- Reality is real


واقعيت چيزي واقعيست.
(يعني چيزي وراي عقل وجود داره)


2- The task of science is to discover reality


کار دانش اينه که واقعيت رو کاوش کنه.
(يعني چيزي که وراي ماست رو بايد شناخت نه اينکه بگيم: دنيا پيچيده س چون ذهن ما پيچيده س.)


3- Reality existed long before Humanity evolved from primeval slime


واقعيت خيلي قبل تر از انسانهاي اوليه وجود داشته
(يعني دنيا وراي کنترل بشره)


4- Reality continues to exist while Humanity ponders the nature of reality and enjoys fine food and wine and the pleasures of the opposite sex.


واقعيت به بودنش ادامه ميده همزمان با حال کردن بشر روي زمين (حال کردن از غذا و ازدواج و ...).
(بشر گاهي يه بخاري ميزنه به کلش که فگر ميکنه خبريه و شروع ميکنه به خودمحوري اما در خلال تمام اين مدت اون واقعيت هنوز آرام و بسيار با نفوذ اونجاس)


5- Reality will persist long after Humanity perishes from the odious poison of 100 bilions McDonald hamburgers.


بعد از تمام شدن دوران زندگي بشر (به سبب مسموميت مهلک صد ميليون همبرگر مکدونالد!) واقعيت مدت زيادي ادامه خواهد داشت.
(با از بين رفتن بشر هيچ خللي در واقعيت ايجاد نميشه. بشر هم مثل بقيه ي حيوونا که وقتي منقرض شدن اسمون به زمين نيومد منقرض ميشه.)

... محمد