۱۳۸۴ بهمن ۲۷, پنجشنبه

بستنی شکلاتی


در روزگاری که بستنی شکلاتی خيلی ارزانتر بود، پسر ده ساله ای وارد رستوران هتلی شد و پشت ميزی نشست.
پيشخدمتی يک ليوان آب جلوی او گذاشت. « يک ظرف بستنی شکلاتی چنده ؟»
پيشخدمت جواب داد:« پنجاه سنت »
پسر کوچولو دستش را از جيب بيرون آورد و سکه هايش را شمرد. سپس پرسيد:« يک ظرف بستنی ساده چطور؟ »
عده ای منتظر ميز بودند و پيشخدمت کمی ناشکيبا شده بود. با عجله گفت:« سی و پنج سنت »
پسرک دوباره سکه هايش را شمرد و گفت:« من يک ظرف بستنی ساده می خورم.»
پيشخدمت بستنی را آورد و صورتحساب را کنار آن گذاشت. پسرک بستنی را خورد، حسابش را به صندوقدار پرداخت و رفت.
وقتی که پيشخدمت برگشت تا ميز را تميز کند، از آنچه ديد حيرت کرد. در کنار ظرف خالی با دقت دو سکه پنج سنتی و پنج سکه يک سنتی گذاشته شده بود؛ اين انعام او بود.

منبع


forever84_