۱۳۸۴ بهمن ۲۷, پنجشنبهدر حقیقت هیچ چیز ناراحت کننده تر از این نیست که آدم مثلا ثروتمند و خوشنام و با شعور و خوش صورت و حتی پسندیده سیرت
باشد و تحصیلاتش هم بد نباشد و در عین حال هیچ قریحه ای، اصالتی، کیفیتی غیر عادی ولو در خور نیشخند، هیچ فکر اصیلی که از ذهن جوشیده باشد نداشته باشد و از هر جهت "مثل دیگران" باشد!
ثروتمند هستی اما روتیشلد نیستی. خانواده ات خوشنام است اما هرگز با کار درخشانی نمایان نشده است.
صورتت قشنگ است اما جذاب نیست.تحصیلات خوبی کرده ای اما نمیتوانی از آن بهره ای ببری. باهوش و فهمیده ای اما فکر بکری هرگز در ذهنت پیدا نمی شود. بد کسی را نمیخواهی اما خیری هم به کسی
نمی رسانی، از هر نظر که فکر کنی نه بویی نه خاصیتی ! این جور آدم ها در دنیا فراوان اند، بسیار بیش از آنچه به نظر می رسد...


از کتاب ابله
اثر داستایوسکی

هدی