۱۳۸۴ اسفند ۲۶, جمعه

نوروز 1385


بنام آفريدگار هستي بخش


همگام با نو بهار طبيعت ؛ سرآغاز سرايش سرود سبز سر زندگي نشاط و در فضايي آکنده از مهر و محبت ؛ دلمان را به سبزي و باران و عطر گل سرخ محمدي مي آراييم و بر شاباش قدوم نوروز و بهار معنوي ،خردمندي ؛ پارسايي و عشق را نثار مي کنيم و از آفريدگار هستي بخش مي خواهيم در ابتداي تکوين دوباره طبيعت ؛ حياتمان را آميزه اي از ايمان ؛روشني و راستي و شادماني بگرداند و عشق معنوي وروحاني را در سراسر وجودمان بگستراند و جانمان را به کيمياي دوستي خويش در معرض تحول و دگر ديسي قرار دهد و تابندگي نور اميد و کاميابي را در حياط معنويان جاودان سازد.
آرزومند سالي لبريز از موفقيت ؛ نشاط و سرزندگي
مجيد
IN THE NAME OF God
Along with the commencement of new year, and new spring and the beginning of green life,we do sincerely hope that at the beginning of this new year and new life of nature , you ll all enthusiastically succed in your material as well as spritual life.
HOPING FULL SUCCES & HAPPINESS
IN LIFE : YOURS
Majid