۱۳۸۵ فروردین ۲۱, دوشنبه

من بودم و شدم

آرمان هنر عروج انسان است . طبعا كساني كه جوامع بشري را خرافه پرست و زبون مي خواهند تا گاو شيرده باقي بماند آرمان خواهي را "جهتگيري سياسي " وانمودمي كنند و هنر آرمان خواه را "هنرآلوده به سياست " مي خوانند. اينان كه اگر چه مدح خودشان را نه آلودگي به سياست بل كه "ستايش حقيقت " به حساب مي آورند، در همان حال برآنند كه هنر را جز خلق زيبائي حتا تا فراسوهاي "زيبائي محض " وظيفه ئي نيست . من هواخواه آن گونه هنرنيستيم و هر چند هميشه اتفاق مي افتد كه در برابر پرده ئي نقاشي تجريدي يا قطعه ئي "شعرمحض فاقدهدف " از ته دل به مهارت و خلاقيت آفريننده اش درود بفرستم ، بي گمان ازاين كه چرا فريادي چنين رسا تنها به نمايش قدرت حنجره پرداخته و كساني چون من نيازمند به همدردي را در برابر خود از ياد برده است دريغ خورده ام . سكوت آب مي تواندخشكي باشد وفرياد_ عطش سكوت گندم مي تواندگرسنگي باشد وغريو_ پيروزمندانه ی قحط همچنان كه سكوت آفتاب ظلمات است اما سكوت آدمي فقدان جهان و خداست غريو را تصويركن !
احمد شاملو
برای سومین بار! سنگ مزار احمد شاملو از جا کنده و شکسته شده...
برای دیدن عکسهای خبر به این سایت برید:
http://www.kosoof.com/

فلش با صدای شاملو :
www.ayene.com/009Bamdad/Ava.htm