۱۳۸۵ مرداد ۶, جمعه

اگر آنها که از من روی برگرداندند می دانستند که

چقدر مشتاق آنها هستم زنهار که از شوق می مردند.(حدیث قدسی)