۱۳۸۵ مرداد ۲۰, جمعه

احتیاط در عشق جایز نیستدر میان تمامی انواع احتیاط ، احتیاط در عشق جایز نیست
پس عشق خود را ابراز دار و بخاطر این عشق از اوج آسمانها به زمین بیا و رنج بکش تا به عشقت برسی

فیلسوف انگلیسی، برتراند راسل