۱۳۸۵ مهر ۱۳, پنجشنبه

رسید

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

حافظ