۱۳۸۵ آذر ۲۹, چهارشنبه

جشنواره ی شفا - روز نهم - روز آخر

تکرار تا مرز ِ عادت های مثبت ساختن

آنچه هشت روز انجام دادیم را تکرار کنیم. اما یادت نره امروز به خودت و استقامتت برای زندگی را حس کردن جایزه بدی. حتا اگه به هدف هات نرسیدی.

ما آدما بیشتر ِ عمرمون رو در راه ِ رسیدن به آرزوهامون هستیم. لحظه ی رسیدن چند ثانیه طول می کشه اما برای اون ماه ها کار می کنیم. پس یاد بگیریم که در راه خوشحال باشیم نه بعد از رسیدن به هدف.

سفر خوش

روز اول: فکری داشته باش که به روی هر چیزی باز باشه.

روز دوم:
وقتی حلوا تو کمده نگیر بخواب.

روز سوم:
امروز را بدون ِ تایید ِ دیگران زندگی کنیم.

روز چهارم:
امروز پشت ِ گوشمان را ببینیم.

روز پنجم:
نمی تونی با موشکافی ِ تاریکی به روشنایی برسی.

روز ششم:
با هر شرایط ِ ناسازگاری که بجنگی فقط نفوذش را بر خودت بیشتر کردی.

روز هفتم:
امیدت رو خراب کن. دوباره بسازش.

روز هشتم:
امروز یه دوست ِ جدید پیدا کنیم.

روز نهم:
تکرار تا مرز ِ عادت های مثبت ساختن.

... محمد