۱۳۸۵ آذر ۱۵, چهارشنبه

جشنواره ی شفا - روز چهارم

امروز پشت ِ گوشمان را ببینیم.

میگن آرزوت رو دیدی پشت ِ گوش ت هم دیدی. یعنی غیر ممکنه. امروز بیاید پشت ِ گوشمان رو ببینیم! به قول ِ دکتر وین دایر: که قانون ِ سومش در جدیدترین کتابش «موزون بمان»:

You Can't Kiss Your Own Ear
نمی تونی پشت ِ گوشت رو ببینی یا گوشت رو ماچ کنی. بذاز یکی ایم کار رو برات بکنه. با مردم یکی شو تا جاییکه دیدن ِ پشت ِ گوشت با کمک های ناخودآگاه ِ دیگران ممکن بشه. منتظر ِ کمک نمان. کمک کن که مردم پشت ِ گوششان رو ببینن. با دنیا هر طور رقتار کنی باهات همونطور رفتار می کنه.

اگه کسی موسیقی قشنگی می زنه نگو او این کار رو می کنی. بگو بخشی از من اون طرفتر از خودم به چنین افتخاری رسیده. اینطوری فکر کردن را برای اینکه بگی چقدر آدم ِ خوب و غیر حسودی هستی نکن. این روش فکر کردن باعث میشه تو هم از ثروت هایی که باهات قهر کردن بهره مند بشی. این روش ِ درست ِ فکر کردنه. غیر از این بیماری میاره برای مغزت.

... محمد