۱۳۸۵ آذر ۱۱, شنبه

جشنواره ی شفا - روز سوم

امروز را بدون ِ تایید ِ دیگران زندگی کنیم.

الکی بخند اگه پرسیدن چرا می خندی اینقدر به جوکهای بی مزه بگو بی مزه و با مزه بودنش زو خودم تشخیص میدم. از هز چیزی که امروز رخ میده یه چیز ِ متفاوت بساز برای خودت. برداشتس که با همه فرق داره.

اگه کسی برات دام گذاشت که اگه کاری که من میگم رو نکنی ازت ناراحت میشم بگو: «امیدوارم اینقدر بزرگ شده باشی که برای آزادی ِ دیگران در تصمیم گیری احترام قایل بشی.»

پس امروز روز ِ عدم ِتوجه به تایید نشدنه از طرف دیگرانه. روزی که تو با تصمیمات ِ خودت زندگی می کنی. مدیر ِ زندگی خودتی. بزرگ شدی. امیدوارم امروز رو با روز ِ مجادله با دیگران عوضی نگیری. صلح باش. یه مرد ِ صلح (زن ِ صلح) کسی است که عقایدش مال ِ خودش است. اما با همه ی عقاید ِ دیگه دعوا نداره.

... محمد