۱۳۸۵ آذر ۱۷, جمعه

جشنواره ی شفا - روز ششم

با هر شرایط ِ ناسازگاری که بجنگی فقط نفوذش را بر خودت بیشتر کردی.

Fighting Any Adverse Condition Only Increases Its Power Over You

پس باید چه کرد؟ اگه نجنگم چه جوری شرایط رو عوض کنم؟ چه جوری به چیزایی که میخوام برسم؟

یادت باشه. موندن تو ترافیک ترافیک رو قوی تر میکنه.

مقلا اگه چاقی روحت چاق نیست. پس همه ی تو چاق نیست. حالا بجای زور زدن خودت رو متوازن تصور کن. شیرینیش رو حس کن. تجسمت رو به خدمت بگیر. برای خودت یه قالب ِ موزون تر در نظر بگیر. با این کار چاقی رو دور می زنی.

... محمد