۱۳۸۵ اسفند ۲۳, چهارشنبه

در جوار یکدیگر تواناتر از پیشبه ابتدای صحبت های محمد خاتمی گوش بدیم تا ببینیم صندلی ریاست حمهوری میزبان ِ چه عزیزی بود و امروز میزبان ِ چه طرز فکر ِ محدود و بی ارزشی است.

او چیزی می گه که اسلام را برای همه دوست داشتنی و زیبا و قابل ِ احترام می کنه. حقیقتی که مولانا هم اصرار برا آن زیبایی و باز بودن ِ این دین داشت. این دین اصلا قابل ِ مقایسه با دین های دیگه نیست. یک هشتم ِ فران تشویق به تفکر کردن و تحقیق کردن و تکیه بر دانشه. اینه که اسلام یگانه است و اینه که اسلام وقتی وارد ِ ایران شد، این کشور رو مهد ِ ریاضیات کرد.

Link

درسهای خاتمی برای زندگی ِ ما (منبع)

تمدن غربی با پشت سر گذاشتن ِ دو دوره از بنیادگرایی، بیشترین استعداد ِ گفت و گو را یافته است.

بنیادگرایان دینی در صدد پوشاندن لباس ِ سنت بر اندام ِ جهان ِ جدیدند و قادر به درک ِ مناسبات ِ تازه ای که به لحاظ وجود شناختی وضعیت های بشری را دگرگون ساخته، نیستند.

احیای ِ حق ِ سخن گفتن ِ جهانِ ِاسلام پیشاپیش مستلزم ِ سخن داشتن است. نهایی ترین عامل تولید سخن، مولّدان و متفکران و خلاقیتهای ذهنی آنان هستند. تولید ِ سخن پیشاپیش مستلزم دگرگونیهای بنیادین در پاردایمهایی است که متفکران ِ ما در آن زیست می کنند. سنتگرایان ِ دینی، که اسلام را به منزلة یک منظومة خودبسنده و مستقل از موقعیت و تجربههای زیسته مسلمانان مورد توجه قرار می دهند و قادر به وضعیت ِ متفاوتی نیستند که زندگی متفاوت در آن تجربه می شود، راه به بنیادگرایی دینی می برند و زمینه ساز جدالهای خونین و بی فرجام می شوند.

از سوی دیگر روشنفکران ِ گسسته از دین و متکی بر خرد ِ مدرن، سنت و فرهنگ و میراث جمعی را یکسره بی وجه می کنند. تولید سخن نیازمند پارادایم میانه ای است که از تجربه زیست مدرن، افقی برای رویارویی با افق ویژه سنت و میراث دینی فراهم آورد و بیش از هر چیز امکان دیالوگ و گفت و گو با سنت را فراهم سازد. گفت و گویی که هم باروری ِ سنت و هم معناداری زندگی ِ مدرن را فراهم می آورد.

گفت و گو از افق ِ مدرن با سنت، تنها راه ِ گشودن ِ امکان ِ تولید ِ معنای ِ بالنده است. همین معانی ِ بالنده امکان سخن گفتن با یکدیگر و غنی سازی فرهنگ اسلامی را فراهم می سازد و توشه کافی برای سخن گفتن در جهان جدید را به دست می دهد. امیدوارم که این ضرورتها ما و شما را در جوار یکدیگر تواناتر از پیش برای پاسخ گفتن به پرسشهای پیش رو کند.

ان شاء الله چنین باد.

محمد خاتمی


... محمد