۱۳۸۵ اسفند ۲۴, پنجشنبه

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود