۱۳۸۵ اسفند ۱۸, جمعه

چه زیباست اهداء قطعه ای از بدن بی جانخدايا ! مرا قلبي ببخش كه براي ديگران بتپد

با اشك ديگران اشك بريزد

از شادي ديگران شاد شود

و رنج ديگران را رنج خود بداند .

قلبي كه مرا با تمامي آفرينش پيوند زند .

خوشحالم كه بعد از مرگم شادي زا در چهره خانواده اي ببينم.


ثبت نام می کنیم...

http://iran-ehda.ir اهداء عضو ایران :