۱۳۸۵ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

اندیشه ها

اگر به کاری که در پیش داری مشغولی وبا آ رامش و قوت و جدیت از عقل سلیم پیروی میکنی
ونمی گذاری که چیزی ترا از آن کار باز دارد
و پاره آسمانی وجود خود را پا ک نگاه میداری چنانکه گویی باید آنرا هم اکنون باز پس دهی .
اگر به آن کار بپردازی و متوقع چیزی نباشی و در هر لفظ و کلمه ای که ادا میکنی چون پهلوانی راستی را پیشه کنی خوشبخت خواهی بود و هیچ کس را یارای آن نخواهد بود که ترا از این خوشبختی باز دارد


چیزی که ترا وادار میکند تا عهدت را بشکنی -عزت نفست را از دست دهی
کسی را دشمن بداری - بدگمان شوی -دشنام بگویی - ریاکاری کنی
آرزوی چیزی کنی که محتاج دیوار و پرده باشد.
چنین چیزی را هرگز ارزشی مگذار. زیرا کسی که عقل خویشتن و پیروی از آن را بر هر چیز رجحان نهد غمناکی بر عهده نخواهد گرفت. و از مصائب روزگار نخواهد نالید . به تنهایی یا معاشرت زیاد احتیاج نخواهد داشت و مهمتر از همه بی آن که در تعقیب مرگ باشد یا از آن بگریزد زندگی خواهد کرد و هیچ اعتنایی نخواهد نمود بدین که آیا روحش مدتی دراز در جسم محبوس خواهد بود و یا مدتی کوتاه. زیرا اگر امر شود که فی الحال رخت از این جهان بربند چنان آسان چنین میکند که گویی به یکی از کارهای روزمره میپردازد که با وقار و نظم به آن می پرداخت.
ولی در سراسر زندگی هوشیار است تا از هر ان چیزی که به حیوان ناطق و فرد جامعه متمدن تعلق دارد غافل نماند.

اندیشه های ی مارکوس اورلیوس