۱۳۸۵ اسفند ۲۵, جمعه

شهریار روشنایی ها

نیکی بیافرین
تا نیکی های تو نیکی بیافریند
محبت کن تا محبت های تو محبت بیافریند
همگان را دوست بدار
تا همگان دوستت ببدارند
این دستور داناترین شهریار شماست

از من بشنو ای بینا
آرام باش و آهسته
خشنود باش و خاموش
خاموش به وقت درست
گستاخی را به گور بسپار

آرام سخن بگو
شریف سخن بگو
شمرده سخن بگو

و به یاد آر همه درها و دروازه ها
به کلید خرد گشوده میشود
از خیانت خویش بترسید
از تنهایی بزرگ بترسید
و من شما را به جلال و گذشت
به روشنایی و به رویا وصیت میکنم

هزار پیروزی برساد
هزار درمان و هزار شادی برساد
این آرزوی من است
منم کوروش شهریار روشنایی ها