۱۳۸۶ فروردین ۳۱, جمعه

گرانترین و کارآمدترین ابزار شیطان


میگویند روزی شیطان تصمیم گرفت از کار خود دست بکشد؛ بنابراین،اعلام کرد که میخواهد ابزارش را با قیمتی مناسب به فروش بگذارد؛ پس وسایل کارش را که شامل خودپرستی،نفرت،ترس،خشم،حرص،حسادت،شهوت،قدرت طلبی و... میشد،به نمایش گذاشت. اما یکی از این ابزار ، بسیار کهنه و کارکرده به نظر میرسید و شیطان حاضر نبود که آن را به قیمت ارزان بفروشد. کسی از او پرسید: «این وسیله گران قیمت چیست؟»......شیطان گفت:«این نومیدی و افسردگی است.»........پرسیدند:«چرا این همه گران است؟»........شیطان گفت:« زیرا این وسیله برای من بیش از ابزار دیگر موثر بوده است. هر گاه سایر وسایلم بی اثر میشوند، تنها با این وسیله میتوانم قلب انسانها را بگشایم و کارم را انجام بدهم.اگر بتوانم کسی را وادارم که احساس ناامیدی،یأس،دلسردی،مطرود بودن و تنهایی کند. میتوانم هر چه میخواهم با او بکنم. من این وسیله را روی همه انسانها امتحان کرده ام و به همین دلیل این همه کهنه است.»
راست گفته اند که شیطان دارای دو ترفند اساسی است که یکی از آنها دلسرد کردن ماست؛به این ترتیب، حداقل برای مدتی نمیتوانیم مفید باشیم. ترفند دیگر ،تردید افکندن در دل ماست تا ایمانمان نسبت به خدا و خودمان ضعیف شود.
.
میلاد