۱۳۸۶ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

حقوق مشروع شما

- حق داشتن ارزشها، افكار، ايده‌ها و احساسات خاص خودتان
- حق تغيير و ايجاد بهبودي و رشد در زندگي‌تان بر مبناي راههايي كه خودتان تشخيص مي‌دهيد.
- حق چگونگي هدايت زندگي‌تان و تعيين اولويت‌ها در برنامه ريزيها و اهداف‌تان
- حق توجيه كردن احساسات‌خود در برخورد با ديگران
- حق محترم شمردن نيازها ، حدود و مرزهايتان
- حق "نه" گفتن
- حق فرصت دادن به خود و استفاده از زمان لازم براي فرموله كردن عقايد و آرزوهاي خود قبل از اينكه آنها را بيان كنيد.
- حق درخواست كمك و اطلاعات بدون اينكه احساس منفي شرم يا گناه كنيد.
- حق اشتباه كردن
- حق تغيير افكار يا مواردي كه به طور غير منطقي نمود‌دارند.
- حق دوست داشتن خودتان، حتي زماني كه كامل نيستيد.