۱۳۸۶ خرداد ۸, سه‌شنبه

امید

امید از حق نباید بریدن . امید سر راه ایمنی ست . اگر در راه نمیروی ، باری سر راه را نگه دار .
مگو کژی ها کردم . تو راستی پیشه گیر هیچ کژی نماند راستی همچون عصای موسی است ،
آن کژی ها همچون سحر ها ست ، چون راستی بیاید همه را بخورد ،
اگر بدی کرده ای ، با خود کرده ای ، جفای تو به وی کجا رسد
مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست
بنگر که در آن کوه چه افزود و چه کاست
...چون راست شوی ، آن همه نماند .... امید را زنهار از یاد مبر
فیه ما فیه -مقالات مولانا
ای فرزندان من بروید
و از حال یوسف و برادرش جویا شوید
و از رحمت خدا مایوس مگردید
همانا که از رحمت خدا هیچ کس جز مردم کافر نومید نگردند
بخشی از آیه 87 سوره یوسف
در قرآن آیات متعددی است در اینکه امید از حق نباید برید - از جمله آیه 53 سوره زمر که می فرماید :
ای رسول رحمت بگو : ای بندگان من که به (اسراف و عصیان ) بر خود ستم کرده اید
هرگز از رحمت خداوند نومید مباشید
که خدا البته همه گناهان را ( اگر توبه کنید) خواهد بخشید
کوی نومیدی مرو ، امید هاست
سوی تاریکی مرو خورشید هاست
از چنین محسن نشاید نا امید
دست در فتراک آن رحمت زنید
مثنوی
و سر تاکید در این نکته آن است که : یاس موجب شقاوت و عصیان بیشتر خواهد شد .
به گفته پیر هرات - نومیدی دردی در کفر دارد-
چنانکه رجای کامل و تکیه بر تقوا دانش نیز کافریست ، و مومن باید در میانه خوف رجا باشد
توضیحات : دکتر الهی قمشه ای