۱۳۸۶ خرداد ۹, چهارشنبه

O WORLD

O world, thou choosest not the better part !
It is not wisdom to be only wise,
And on the inward vision cloths the eyes ;
But it is wisdom to believe the heart.
Columbus found a world , and had no chart
Save one that faith deciphered in the skies;
To trust the soul's invincible surmise
Was all his science and his only art .
Our knowledg is a torch of smoky pine
That lights the pathway but one step ahead
Across a void of mystery and dread
Bid, then , the tender hight of faithto shine
By wich alone the mortal heart is led
Unto the thinking of the thought divine.
George Santayanaفروغ بي پايان
جرج سانتايانا
اي خرد جويان جهان
والاترين گوهر هستي را به نگزيده ايد
فرزانگي آن نيست كه تنها به خرد بسنده كنيم
و چشم ها را بر شهود درون ببنديم
دل را باور كنيم كه فرزانگي اين است
كريستف كلمب جهان نويني را كشف كرد
بي هيچ طرح ، بي هيچ نقشه
مگر آنچه ايمانش از صفحه رمز آسمان مي خواند
دانش و تنها هنرش آن بود
كه گواهي بي گمان دل را باور داشت

دانش ما مشعلي است با كلاهي از دود
كه در پهنه تاريك و وهم انگيز جهان
تنها يك گام فراروي را روشن مي سازد
پس فروغ بي پايان ايمان را بخواه تا ( چون خورشيد) بتابد
و دل را به انديشه هاي آسماني رهنمون شود
يگانه رهنما اوست


جرج سانتايانا فيلسوف و شاعر معاصر اسپانيايي در سال 1863 در مادريد زاده شد
اما در اوايل كودكي به امريكا رفت و تحصيلات خود را در دانشگاه هاروارد به پايان برد
و همانجا به تدريس پرداخت و تا پايان عمر در آمريكا زيست و آثار متعدد فلسفي او و اشعارش همه به زبان انگليسي است مهمترين اثر فلسفي او زندگي عقل است در پنج جلد:
عقل سليم ، عقل اجتماع ، عقل دين ، عقل هنر ، عقل علم
اما چنانكه از اين قطعه بر مي آيد حكيم با آن همه تحقيقات فلسفي درباره عقل
دريافته است كه راز دهر را از راه دل توان يافت و با حافظ و مولانا هم عقيده شده كه :

حديث از مطرب و مي گوي و راز دهر كمتر گوي
كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را
حافظ

عقل گويد شش جهت حد است و بيرون راه نيست
عشق گويد راه هست و رفته ام من بارها
مولانا

خرد هر چند نقد كاينات است
چه سازد پيش عشق كيميا كار
حافظ

دل چو از پير خرد نقل معاني ميكرد
عشق ميگفت به شرح آنچه بر او مشكل بود
حافظ

منبع: كيميا 5
به اهتمام : دكتر حسين الهي قمشه اي
سيد احمد بهشتي شيرازي

اگر علوم اولين و آخرين را حاصل كنم ، چنانچه عشق نداشته باشم هيچ ندارم
سنت پل