۱۳۸۶ تیر ۱۳, چهارشنبهو سرانجام
بي هنگام
به میهمان خانه ای شگفت در میان سنگ ها می رسیم

Abstract in English: Suddenly, we arrive at a lonely inn ’mid the rocks. - (a poem)