۱۳۸۶ تیر ۱۱, دوشنبه

فقط ِفقط همین!

Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls
Joseph Campbell 1904-1987
به دنبال خوشی خود بروید، کائنات درهایی را برایتان خواهد گشود که دیگر دیواری نیست


بسیار مهم است که فقط آن کاری را بکنید که دوست دارید. در این صورت حتی اگر فقیر باشید،یا گرسنه و یا در خرابه ایی زندگی کنید ، باز هم زندگی کاملی خواهید داشت و در پایان روز های عمرتان، از زندگی خود شاکر خواهید بود. زیرا همان کاری را انجام داده اید که برای آن به اینجا -به این دنیا- آمده اید

میلاد