۱۳۸۶ مرداد ۱, دوشنبه

زیاد شو


در کشتزار، دانه ایست که از غایت ِ خَردی در نظر نمی آید.
وحی آمد: از خانه ی سیاه ات بیرون رو و شاد شو، که کسی به تو آسیب نمی رساند.

Excerpt: Explaning the reason of growth.