۱۳۸۶ مرداد ۲۹, دوشنبه

جاودانگي


تنها اخباري كه مي شنوم، هر روز ، گزارشهايي است از جاودانگي....

املي ديكنسون