۱۳۸۶ شهریور ۱۸, یکشنبه

قطب نمایی نه چندان دقیق اما سریع و آسانساعت خود را روی کف دست خود قرار می دهید بطوریکه ساعت ۱۲ به سمت چپ باشد.حالا دست خود را چرخانده تا عقریه ساعت شمار رو به سمت خورشید قرار گیرد. اکنون مکانی بین عدد ساعت ۱۲ و عقربه ساعت شمار قطب جنوب را نشان می دهد. (مطابق شکل)

Excerpt:How to use your hand watch as a compass. Place your hand watch on the palm of your hand such that 12 is in the left side. Turn the watch such that the hour hand faces sun. Now somewhere between 12 and the hour hand shows south pole. You can distinguish south exactly about noon.