۱۳۸۶ آبان ۵, شنبه

پس زود قضاوت نکن

قطعه اي از اشعارالكساندر پوپ شاعر نئوكلاسيك قرن هيجده انگليس

ALL nature is but art, unknown to thee
ALL Chance, direction , which thou ,canst not see
ALL discord, harmony , not understood
ALL partial evil , universal good

طبيعت سراسر هنر و زيبايی است كه تو آن را نمي شناسي
و بخت و اتفاق همه تنظيم و هدايت است كه تو نمي بيني
هر آنچه پريشاني و بي نظمي است جمله پيوند و هم آهنگي است كه هنوز شناخته نشده است .
و هر آنچه در نظام جزء شر و فساد مي نمايد همه در نظام كل خير است