۱۳۸۶ مهر ۲۱, شنبه

از عشق دلا نه بر زیان خواهی شدمن همه قرآن را تتبع* کردم

حاصل معنی هر آیتی و هر قصه ای این یافتم که

ای بنده از غیر من ببر ، که آنچه از غیر یابی از من بِه یابی ، بی منت خلق

و آنها که از من یابی از هیچ کس نیابی

و ای به من پیوسته ...پیوسته تر شو

سلطان بهاء ولد


ای جان خبرت هست که جانان تو کیست

وی دل خبرت هست که مهمان تو کیست

ای تن که به هر حیله رهی می جویی

او می کشدت ، ببین که جویان ِ تو کیست

مولانا


تتبّع : دنبال رفتن ، در پی چیزی رفتن ، جستجو کردن *