۱۳۸۶ آبان ۲۷, یکشنبه

دلا نزد کسی بنشین که او ازدل خبر دارددلا نزد كسي بنشين كه او از دل خبر دارد
به زير آن درختي رو كه او گلهاي تر دارد
در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بي كاران
به دكان كسي بنشين كه در دكان شكر دارد
ترازو گر نداري پس تو را زو ره زند هر كس
يكي قلبي بيارايد ،‌تو پنداري كه زر دارد
تو را بر در نشاند او به طراري كه مي آيم
تو منشين منتظر بر در كه آن خانه دو در دارد
به هر ديگي كه ميجوشد مياور كاسه و منشين
كه هر ديگي كه مي جوشد درون چيز دگر دارد
نه هر كلكي شكر دارد ،‌نه هر زيري زبر دارد
نه هر چشمي نظر دارد ،‌نه هر بحري گوهر دارد
بنال اي بلبل دستان ،‌ازيرا ناله مستان
ميان صخره و خارا ،‌اثر دارد ،اثر دارد
مولانا جلال الدين بلخي

ترازو همان محك ها و معيار هاي سنجش درستي است كه براي شناختن تقلب و خلوص است كه در مسائل معنوي بيشتر از مسائل مادي احتياج است .زيرا فريب در امور معنوي زيانش بسيار بزرگتر است و امروز جامعه ما بيشتر از هر زماني به معيارهاي سنجش احتياج دارد ،‌زيرا امروز عصر رواج كالاهاي كاذب خيلي داغ است .
بعضي از مردم ،‌هوش و حواسشون كاملاً جمع ِ كه مبادا كسي پول تقلبي بهشون بده ،‌هزار بار نگاهش ميكنند و امتحانش ميكنند

و عجبا از همين مردم كه به راحتي فريب كساني را ميخورند كه با هزار فريب و نيرنگ

يكسري توهمات را به اسم ايمان وعرفان و اعتقاد و دين و... براي مردم درست ميكنند.