۱۳۸۶ آذر ۲۸, چهارشنبه

اهمیت


خطرناك است كه به خودمان اجازه ي اينگونه فكر كردن را بدهيم كه: ”كارهايمان بي اهميت اند“. هيچكدام از كارهاي ما بي اهميت نيستند. اصلا خدا هيچ كار بي اهميتي را نساخته است. كارهاي ما يا چيزي را مي سازند و يا خراب مي كنند.
Excerpt: Nothing is unimportant. Things are either constructive or destructive.