۱۳۸۶ آذر ۱۷, شنبه

هرگز!
هرگز!
در نمایشنامه ای که دیگران نوشته اند بازی نخواهم کرد

من اصول نمایشنامه را خود می نویسم