۱۳۸۶ آذر ۱۸, یکشنبه

امیر کبیر
قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان
مشغولم خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که بجرم
رشاء وارتشاء معزول کرده بودم به توصیه عمه ی خود ابقا فرموده
و سخن هزل بر زبان رانده اید، فرستادم او را تحت الحفظ
به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره ی امور مملکت
با توصیه ی عمه و خاله نمی شود.
زیاده جسارت است . تقی
Excerpt: The letter was written to king Naser aldin(king of Iran) by Amir Kabir, Iranian famous prime minister in 19th century . He wrote this meaning , governing a country is not by relationship .