۱۳۸۶ آذر ۱۶, جمعه

عزم تماشا که راست؟گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

لینک جایگزین