۱۳۸۶ آذر ۲۹, پنجشنبهتا هستی من ز هستی اوست

تا هستم و هست دارمش دوست