۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

آزادي را در رستگاري ميخواهم،،آزادي را در رستگاري ميخواهم ،، بايد دهها عالم ِ سالخورده الهيات را كه چهره آفتاب سوخته ي آنها به سان ِ چرم جلد كتابهايشان شده است فراخواند تا به تفسير اين جمله همت گمارند . چرا كه امروزه آزادي را بدون رستگاري داريم .

باري شايد آزادي جز در رستگاري نباشد ،‌حال هر معنايي كه ميخواهيم بدين واژه بدهيم .نوشتار همواره يك خطاب است .زماني دراز مخاطب نوشتار خدا بود .امروزه مخاطب آن غريزه ي جنسي است .اين شايد صرفاً از آن روي باشد كه سرهاي ما فرو آمده است ، به طرز بس مضحك و تاسف باري ، به پايين فرو آمده است ...

از كتاب نور جهان

نوشته ي كريستين بوبن