۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

امروز کاری بکن !به آرامی آغاز به مردن ميکنی

،اگر سفر نکنی

اگر چيزی نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

اگر از خودت قدردانی نکنیبه آرامی آغاز به مردن ميکنی

زمانيکه خودباوری را در خودت بکشی،

وقتی نگذاری ديگران به تو کمک کنندبه آرامی آغاز به مردن ميکنی

اگر برده عادات خود شوی،

اگرهميشه از يک راه تکراری بروی

...

اگر روزمرگ را تغيير ندهی

اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی،

يا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

تو به آرامی آغاز به مردن ميکنیاگر از شور و حرارت،

از احساسات سرکش،

و از چيزهایی که چشمانت را به درخشش وا ميدارند

و ضربان قلبت را تندترمی کنند،

دوری کنی...

تو به آرامی آغاز به مردن ميکنیاگر هنگاميکه با شغلت، يا عشقت شاد نيستی، آنرا عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

اگر ورای روياها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی

امروز زندگی را آغاز کن!

نگذار که به آرامی بميری ...

شادی را فراموش نکن !

قدر امروز را بدانيم چون امروزاولين روز

از روزهای باقيمانده عمر ماست1 نظر:

Hadi گفت...

شعر از پابلو نرودا/ ترجمه از احمد شاملو
واقعاً متن زیبایی بود، درود بر شما، هرچند که قبلاً غزاله ما رو از خوندن این شعر زیبا بهره مند کرده بود (http://shefa.blogspot.com/2008/07/blog-post_25.html) ولی ارزش شنیدن دوباره رو داشت. سپاس
---
من فکر کنم به آرشیو شفا تبدیل شدم (-;