۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه


چادر سفیدم رو کشیدم روم و کنار جانماز لم دادم.
عاشق این کارم ،نماز 5 دقیقه ای و لم دادن نیم ساعتی !
اینجا میتونم به خیلی چیزها فکر میکنم.
سبکم
انگار این یک تیکه با بقیه جا های زمین فرق میکنه.
سرم به جانماز نزدیک میکنم بوی مهر میاد.

شنیدی خیلی از بچه ها مهر می خورن !
میگن چون مهر از خاک درست میشه، ماهم همون خاکیم ، خاکی که توش روح دمیده شده بخاطر همینه که
بچه ها بوش رو دوست دارن!
بخاطر همینه که هرچه بوی خاک بده وقتی روش سجده میکنی باز رو زمین نیستی تو اسمونی.

محسن نامجو داره میخونه
شیوه نوشین لبان خدا خدایِِِِِِِِِِِِِِِا
دلم نمیخواد تموم بشه دلم میخوادهمینطورباهاش بگم خدا خدایا خدا خدایا......