۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

آخ که علی‌ چه می‌کشید

علی مظهر حق است . در تاریخ بیش از سه جبهه جنگ ندارد،
قاسطین : قدرت های آشکار ضد مردم. ناکثین : عناصر دوست اما خیانتکار. مارقین:قربانی جهل و بازیچه بی گناه جور!....

صفین جنگ اسلام است علیه اسلام! جنگ مسلمون و قاسطون . در صفین ،علی با طبقه ی حاکمی می جنگد که پس از هر انقلاب وارث غاصب آن می شود ...

علی در صفین با اسلامی می جنگد که عدالت را از آن حذف کرده اند ، می جنگد تا عدالت را به آن بازآورد.

صفین جنگ با قاسطین است. قاسطین که چهره بزرگترین فاتحان اسلام گرفته اند و قرآن را پرچم خویش ساخته اند و توحید را از زندگی مردم به ذهن مردم بازگردانده اند!......

جملی ها ، بزرگترین ضربه را به علی زدند . اینان مظهر خیانتکارانند . همگامانی که از پشت خنجر می زنند . و رفتار علی با اینان تنها از علی ساخته است. جبهه جمل، دوستان خیانتکار ، برای علی سخت دردناک بود. گویی هر شمشیری که بر اینان می خورد دل او را مجروح می کرد . از جمل پیروز بر میگشت اما با لحنی پر درد می گفت : "وددت الی مت قبل هذا الیوم بعشرین سنه!" دوست داشتم که بیست سال پیش از این روز مرده بودم!......

مارقین!
این مردم عابد متعصب خدا که نه مزدور قاسطان اند و نه اهل خیانت، اما.... علی را همین ها درهم میشکنند، علی را همین ها به گناه و حتی کفر متهم میکنند، برای مسلط شدن بنی امیه بر سرنوشت اسلام همین ها زمینه سازی میکنند
بالاخره علی را که آخرین شانس مردم مظلوم و بشریت محکوم و انقلاب عدالتخواهانه جهان بود، همین ها میکشند!!!

این ها که برای رضای حق ، حق را می کشند ... همین ها که متعصبترین مقدسان اند و کفر، یارانی فداکارتر از این ها ندارد.

و شیعه علی بودند
و علی ، دشمنانی بدتر از اینها نداشت
مارقین!
این مومنان بی دین!
آه ، خدایا که علی از این ها چه میکشید!....


کتاب قاسطین ، مارقین، ناکثین/علی‌ شریعتی1 نظر:

ناشناس گفت...

به قول فرزند آیت الله بهشتی: امپراطوری دروغ.