۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

قدرت عادت را بشکن


همیشه بهترین راه را می بینی 
اما راهی را می پیمایی که به آن عادت کرده ای

... محمد