۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

ميشهرسيدن به قله كوه قدرت چنداني نمي خواد.

با قدم هايي به كوچيكي عبور از تخته سنگ ها هم ميشه به قله رسيد.