۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعهسخنرانی شخصی رو می شنیدم که بسیار جالب بود و دید جالبی به من داد. یک بار تمامش را شنیدم و باز هم باید بشنوم. اما این قسمت از توصیف کوتاه لیبرالیسم را بارها گوش دادم…

….مارکسیسم با یقین و جزم رابطه دارد. اما در لیبرالیسم همه چیز به نقد گرفته می شود.

کانت در مقاله مشهورش "جرات اندیشیدن داشته باشید" توصیه کرده است که عقل خود را به کار بکیرید. مقلد نباشید. نترسید از اینکه به رای تازه ای برسید. نترسید از اینکه خلاف جمهور بکنید. بگویید که این حرف را که دیگران نمی زنند من تنهام. نه نترسید شاید هم شما به تنهایی به یک حقیقتی رسیده باشید که دیگران نرسیده باشند.
تیر ماه ۱۳۸۹


Excerpt: On Kant's famous article "What is enlightenment?"