۱۳۹۰ بهمن ۱۴, جمعه

شبی در پارک لالهبچه ها آدم به بهشت میره اما نه با گریه کردن برای این و اون و ... . آدم میره به بهشت با کار ِ خوب کردن.

خدا ارحم الراحمین ِ. نمیاد مار و ... بندازه به جون ِ کسی. خدا خوب ها رو می فرسته بهشت اما بدها رو بهشون خوبی یاد میده بعد می فرسته بهشت

حرف های صمیمی یک راننده ی تاکسی

لینک به یوتیوب