۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

آسودگی

ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید --------------- گرت آسودگی خواهد برو ...